Poslanstvo društva

Slovensko geološko društvo je strokovno združenje slovenskih geologov. Je nevladna organizacija v javnem interesu. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Društvo prireja javna predavanja, strokovne ekskurzije, razstave in znanstvene sestanke. Skrbi za popularizacijo geologije in za vključevanje geoloških ved v osnovnošolske in srednješolske učne programe. Sodeluje pri prizadevanjih za varstvo okolja in pri izdelavi zakonskih aktov in normativov s področja geologije. Slovensko geološko društvo sodeluje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini in je vključeno v mednarodne organizacije, kot so Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUSG), Evropska zveza geologov (EFG), Mednarodna mineraloška zveza (IMA) in ProGeo. 

Aktivnosti društva

Društvo je podrobneje razdeljeno v sekcije in skupine, glavni cilj društva pa je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Za uresničitev tega cilja opravlja društvo naslednje aktivnosti:

Povezovanje

Povezovanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno-izobraževalnega dela na področju vseh vej geoloških ved in sorodnih strok.

Popularizacija geoloških ved

Popularizacija geoloških ved s poljudnimi članki, organizacijo ekskurzij, poletnih taborov, izdajanjem razglednic in brošur z geološko vsebino.

Sodelovanja z univerzami

Sodelovanja z univerzami, z raziskovalnimi organizacijami, z javnimi ustanovami in zavodi, s podjetji in z osebami, katerih dejavnost sega v strokovno področje različnih vej geoloških ved.

Sodelovanja z upravnimi službami

Sodelovanje z upravnimi službami in organi pri izdelavi zakonskih aktov ter pravnih in tehničnih normativov in pri drugih strokovnih vprašanjih z navedenih področij.

Sodelovanja s strokovnimi društvi

Sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in v tujini, ki delujejo na področju geoloških ved.

Sodelovanje pri varstvu okolja,

Sodelovanje pri prizadevanjih za varstvo okolja, 

Organizacija strokovnih seminarjev ipd.

Organizacija strokovnih seminarjev, simpozijev, kongresov in drugih znanstvenih sestankov iz področja delovanja društva.

Organizacija javnih predavanj

Organizacija javnih predavanj iz področja delovanja društva.

Organizacija strokovnih ekskurzij

Organizacija strokovnih ekskurzij, 

Obveščanje o aktualnih geoloških vsebinah

Obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih geoloških vsebinah in najnovejših dosežkih v znanosti in stroki.

Izdajo objav javnega značaja

Izdajo objav javnega značaja o perečih strokovnih in organizacijskih vprašanjih.

Izdajanjem tiskanega obvestila društva Prelom

Izdajanjem tiskanega obvestila društva Prelom in drugih izdaj komercialnega in nekomercialnega značaja.