Slovensko geološko društvo je strokovno združenje slovenskih geologov. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Društvo prireja javna predavanja, strokovne ekskurzije, razstave in znanstvene sestanke. Skrbi za popularizacijo geologije in za vključevanje geoloških ved v osnovnošolske in srednješolske učne programe. Sodeluje pri prizadevanjih za varstvo okolja in pri izdelavi zakonskih aktov in normativov s področja geologije. Slovensko geološko društvo sodeluje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini in je vključeno v Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUGS)Evropsko zvezo geologov (EFG)Mednarodno mineraloško zvezo (IMA)ProGEO in Mednarodno zvezo za raziskovanje kvartarja (INQUA).

 

 

V okviru društva delujejo štiri sekcije; sekcija za geokemijo (predsednica Mateja Gosar), skupina za sedimentarno geologijo (predsednik Adrijan Košir), sekcija za mineralogijo (predsednik Miha Jeršek), sekcija za geološko dediščino (predsednica Martina Stupar) in sekcijo za promocijo geoloških znanosti (predsednica Petra Žvab Rožič). Društvo sestavlja ožji izvršni odbor (predsednica Branka Bračič Železnik, podpredsednik Matevž Novak, tajnica Nina Rman), ter člani, ki skrbijo za društvene finance - blagajničarka društva (Anja Torkar), predavanja (Rok Brajkovič), ekskurzije (Matija Križnar), društveni podmladek (Luka Gale) ter tisk in spletno stran (Urška Pavlič). Razširjeni izvršni odbor sestavljajo predsedniki sekcij, nadzorni odbor (Barbara Čenčur Curk, Miloš Bavec in Vladimir Vukadin) in častno razsodišče (Katica Drobne, Dragomir Skaberne, Jernej Pavšič).

 

Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Za uresničitev tega cilja opravlja društvo naslednje aktivnosti:

•             povezovanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno-izobraževalnega dela na področju vseh vej geoloških ved in sorodnih strok,

•             popularizacija geoloških ved, s poljudnimi članki, organizacijo ekskurzij, poletnih taborov, izdajanjem razglednic in brošur z geološko vsebino.

•             sodelovanje z upravnimi službami in organi pri izdelavi zakonskih aktov ter pravnih in tehničnih normativov in pri drugih strokovnih vprašanjih z navedenih področij

•             sodelovanje z univerzami, z raziskovalnimi organizacijami, z javnimi ustanovami in zavodi, s podjetji in z osebami, katerih dejavnost sega v strokovno področje različnih vej geoloških ved,

•             sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in v tujini, ki delujejo na področju različnih vej geoloških ved,

•             sodelovanje z mednarodnimi geološkimi organizacijami,

•             sodelovanje pri prizadevanjih za varstvo okolja,

•             obveščanje članov in širše javnosti informacijami o najnovejših dosežkih znanosti in stroke,

•             organizacijo strokovnih seminarjev, simpozijev, kongresov in drugih znanstvenih sestankov, iz področja delovanja društva,

•             organizacijo javnih predavanj, iz področja delovanja društva,

•             organizacijo strokovnih ekskurzij,

•             publiciranjem v sredstvih javnega obveščanja, o perečih strokovnih in organizacijskih vprašanjih,

•             izdajanjem tiskanih Obvestil društva in drugih izdaj nekomercialnega značaja.

 

 Predsednica Slovenskega geološkega društva

 Branka Bračič Železnik