Slovensko geološko društvo je strokovno združenje slovenskih geologov. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 in povezuje raziskovalce, učitelje, druge poklicne geologe in ljubitelje stroke. Cilj društva je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Društvo prireja javna predavanja, strokovne ekskurzije, razstave in znanstvene sestanke. Skrbi za popularizacijo geologije in za vključevanje geoloških ved v osnovnošolske in srednješolske učne programe. Sodeluje pri prizadevanjih za varstvo okolja in pri izdelavi zakonskih aktov in normativov s področja geologije. Slovensko geološko društvo sodeluje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini in je vključeno v mednarodne organizacije, kot so Mednarodno združenje za geološke znanosti (IUSG), Evropska zveza geologov (EFG), Mednarodna mineraloška zveza (IMA) in ProGeo. 


Društvo je podrobneje razdeljeno v sekcije in skupine, glavni cilj društva pa je napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije. Za uresničitev tega cilja opravlja društvo naslednje aktivnosti: 

 • povezovanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno-izobraževalnega dela na področju vseh vej geoloških ved in sorodnih strok, 

 • popularizacija geoloških ved s poljudnimi članki, organizacijo ekskurzij, poletnih taborov, izdajanjem razglednic in brošur z geološko vsebino,

 • sodelovanje z upravnimi službami in organi pri izdelavi zakonskih aktov ter pravnih in tehničnih normativov in pri drugih strokovnih vprašanjih z navedenih področij, 

 • sodelovanje z univerzami, z raziskovalnimi organizacijami, z javnimi ustanovami in zavodi, s podjetji in z osebami, katerih dejavnost sega v strokovno področje različnih vej geoloških ved, 

 • sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in v tujini, ki delujejo na področju geoloških ved, 

 • sodelovanje pri prizadevanjih za varstvo okolja, 

 • obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih geoloških vsebinah in najnovejših dosežkih v znanosti in stroki, 

 • organizacija strokovnih seminarjev, simpozijev, kongresov in drugih znanstvenih sestankov iz področja delovanja društva, 

 • organizacija javnih predavanj iz področja delovanja društva, 

 • organizacija strokovnih ekskurzij, 

 • izdajo objav javnega značaja o perečih strokovnih in organizacijskih vprašanjih, 

 • izdajanjem tiskanih Obvestil društva in drugih izdaj nekomercialnega značaja.