Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Teje Čeru z Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje NTF z naslovom "Uporaba georadarja pri geomorfoloških raziskavah na krasu".

Teja Čeru je od leta 2014 mlada raziskovalka na Naravoslovnotehniški fakulteti in pod mentorstvom prof. dr. Andreja Gosarja pripravlja doktorsko disertacijo s področja geofizike. Njeno delo je usmerjeno v uporabo georadarja kot komplementarne metode pri geoloških in geomorfoloških raziskavah na krasu. Pri raziskavah uporablja predvsem nizkofrekvenčno (50 MHz) inovativno RTA anteno, ki omogoča raziskave tudi na težko prehodnih območjih in ima večji globinski doseg, ter dopolnilno še klasično 250 MHz anteno.

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje dr. Tine Peternel z Geološkega zavoda Slovenije z naslovom "Spreminjanje pobočnih masnih premikov na primeru plazov Urbas in Čikla (SZ Slovenija)".

Dr. Tina Peternel je raziskovalka in inženirska geologinja, zaposlena na Geološkem zavodu Slovenije. Po končani diplomi se je najprej zaposlila v podjetju Geoportal d.o.o., kjer je pridobila izkušnje s področja inženirske geologije, predvsem z organizacijo in vodenjem terenskih geološko-geotehničnih preiskav za potrebe sanacije plazov in ostalih gradbenih konstrukcij. Med doktorskim študijem na programu Grajeno okolje, smer Geologija, je leta 2015 opravila 7-mesečno znanstveno-raziskovalno usposabljanje na Earth Sciences Department Univerze v Firencah, kjer je imela priložnost delati z eno vplivnejših raziskovalnih skupin na področju inženirske geologije, geohazarda, naravnih nesreč in plazov. Po sklepu senata NTF je prejela nagrado za doktorsko disertacijo, njena objava o opazovanju pobočnih masnih premikov na območju Potoške planine pa je bila uvrščena med Odlične v znanosti s področja naravoslovja.

Povzetek predavanja:

Pretekli dogodki, dosedanje raziskave in dejstvo, da je velik del ozemlja Slovenije podvržen različnim vrstam pobočnih masnih premikom, kažejo, da je preventivno proučevanje pobočnih masnih premikov nujno potrebno.

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Martina Gaberška in Klemna Terana z Geološkega zavoda Slovenije z naslovom "Prah – dragocen vir geokemičnih informacij o okolju".

Martin Gaberšek je od leta 2015 mladi raziskovalec na Geološkem zavodu Slovenije, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja geokemije okolja, natančneje geokemije urbanih okolij, z naslovom »Celostna obravnava geokemije trdnih anorganskih delcev v urbanem okolju«. Je študent 3. letnika študija »Grajeno okolje« na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.


Klemen Teran je začetek svoje strokovne kariere posvetil raziskavam nahajališč kovinskih mineralnih surovin, predvsem na področju Balkanskega polotoka. Od leta 2015 je kot mladi raziskovalec zaposlen na oddelku za Mineralne surovine in geokemijo okolja pod okriljem Geološkega zavoda Slovenije. Je študent 3. letnika študija »Znanosti o okolju« na Fakulteti za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici. V sklopu študija pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom »Hišni in cestni prah kot indikatorja elementne sestave trdnih delcev v zraku«.

Slovensko geološko društvo vas v tednu Univerze v Ljubljani vabi na predavanje izr. prof. dr. Mihaela Brenčiča z Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete z naslovom "Vasilij Nikitin, petrolog in minerolog - ob 150. obletnici rojstva".

Povzetek predavanja:
Na Univerzi v Ljubljani so pred drugo svetovno vojno delovali tudi nekateri tuji profesorji, med katerimi so prevladovali profesorji iz Rusije, ki so v Kraljevino Jugoslavijo emigrirali po Oktobrski revoluciji. Ti profesorji so postavili temelje številnih strok. Mednje sodi tudi Vasilij Vasiljevič Nikitin, mednarodno uveljavljeni petrolog in mineralog ter rudarski strokovnjak. Na Univerzo v Ljubljani je prišel na pobudo profesorja Karla Hinterlechnerja leta 1926 in bil imenovan za kontraktualnega rednega profesorja za področje mineralogije, petrografije, nauka o rudiščih, geologije Jugoslavije in praktične geologije. Sprva sta si predavanja s prof. Hinterlechnerjem delila, po njegovi smrti pa je prevzel še vsa ostala predavanja, ki jih je pred tem slednji izvajal sam. V Ljubljani je Nikitin predaval vse do svoje smrti leta 1942.

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Dr. Bojana Djurića z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z naslovom: "Rimska oskrba mest s kamnom – primer colonia Iulia Emona (Ljubljana)".

Dr. Bojan Djurić je doktoriral iz arheologije na Univerzi v Ljubljani z disertacijo Noriško-pannonska proizvodnja nagrobnih spomenikov in trgovina z marmornimi izdelki. Od leta 1977 je z nekaj presledki zaposlen na Oddelku za arheologijo FF, kjer je nosilec predmeta Klasična arheologija. Leta 2009 je zasedal mesto generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS. Objavil je, skupaj s sodelavci, več odmevnih člankov v mednarodnih zbornikih ASMOSIA in aktih CPRA ter v revijah Starinar (Beograd) in Arheološki vestnik (Ljubljana). Od devetdesetih let dalje se v sodelovanju z geologi (Harald W. Müller, Walter Prochaska, Igor Rižnar, Luka Gale) med drugim ukvarja z vprašanji provenience, rabe in obdelave kamna v antiki.  

Povzetek predavanja:
Oskrba rimskih mest s kamnom za potrebe gradnje, krašenja in označevanja simbolnih mest je bila v celoti odvisna od geoloških in geografskih danosti vsakega od njih.